Thursday, May 09, 2013

Ang Tamang Relasyon ng Boss at Empleyado

(Photo source: Work Place Rantings)

Ang loyalty ay isang katangiang madalas hinahanap ng mga manager sa kanilang mga empleyado. Bakit nga ba hindi?
Isa itong mahalagang sangkap sa pagtatagumpay hindi lamang ng isang team kundi ng organisasyon sa kabuuan. Madalas, iniuugnay ito sa tagal at haba ng pananatili ng empleyado o sa kahandaan nitong gawin ang lahat para sa kanyang trabaho - ito man ay pagtatrabaho ng extended hours o pagsasakripisyo ng pansariling kapakanan.
Subalit sa ulat ng International Labor Organization (ILO) ng United Nations noong 2011, ang mga organisasyon ay nagtala ng 10% hanggang 30% employee turnover o pag-alis ng empleyado. Ibig sabihin, sa bawat 100 empleyado ng isang tipikal na kompanya, 10 hanggang 30 ang umaalis at lumilipat sa ibang trabaho. Sa kabuuan, ipinakikita ng ulat na ang ugat ng pag-alis ng empleyado ay ang bumababang loyalty sa organisasyon. Ganon din, ang employee turnover ay isa sa mga hamong kinakaharap ng maraming organisasyon, na kung hindi matutugunan ay maaring magdulot ng pagkabigo sa pagkakamit ng mga plano at malaking gastos.
Ito ang dahilan kung kaya maraming organisasyon ang naglalaan ng oras at salapi sa mga programang makapagpapatibay sa employee loyalty, gaya ng pagbuo ng HR Department, pagkilala sa length of service, paghuhusay ng mga benepisyo, makatwirang halaga ng suweldo, trainings at iba pa. Ngunit ang tanong, kung maibigay nga ang mga ito, sapat na ba upang ang isang empleyado ay maging loyal sa organisasyon? Sa librong First Break All the Rules: What The Worlds' Greatest Managers Do Differently na isinulat nina Marcus Buckingham at Curt Coffman, sinasabing "employees don't leave jobs, they leave managers." Kung ang isang empleyado ay hindi makasundo, hindi gusto, at hindi iginagalang ang kanyang manager, ito ay aalis sa organisasyon kahit pa gaano kalaki ang suweldo o kahit pa gaano kaganda ang benepisyo.
Ito ang katunayan na malaki ang papel na ginagampanan ng isang manager hindi lamang sa mahusay o palpak na performance. Higit sa lahat, ang isang manager ang may pinakamalaking maaring iambag sa pagpukaw at paghubog ng loyalty ng isang empleyado. Kahit anong programa o benepisyo ang ipatupad o kahit gaano pa kaganda ang intensyon ng organisasyon na alagaan ang mga empleyado nito, nasa paraan ng paghawak ng isang manager kung paano ito mararamdaman ng empleyado.
Ang manager ang kumakatawan sa organisasyon at nasa paraan ng pakikitungo niya naipahahatid sa mga empleyado ang mensahe ng pangangalaga ng iniuukol ng organisasyon.
Sa lathalaing isinulat ni Alan E. Hall, CEO ng isang organisasyong tumutulong sa mga entrepreneur sa pamamahala ng kanilang mga negosyo, hindi lamang tinalakay ang papel na ginagampanan ng isang manager, upang ang empleyado ay maging kuntento at masaya sa kanyang trabaho. Ibinigay din dito ang ilang gabay na makatutulong sa paghubog ng employee loyalty:

(Photo source: Civil Society)
1. Hindi ito tungkol sa suweldo. 
Sa simula, maaring ang nakaakit sa empleyado para manatili ay ang malaking suweldo o ang magandang benepisyo. Subalit kung ang ugnayan ng empleyado at organisasyon ay nakasentro sa pera, ang employee loyalty ay nagiging kondisyunal. Ang totoong katapatan o loyalty ay isang emotional bond at hindi nabibili ng anumang halaga ng pera. Higit sa malaking sweldo, ang mahusay na pamamahala ng isang manager ang nakapagpapayabong ng loyalty ng empleyado sa organisasyon. Kapag nasasabi ng empleyado: "ang manager ko walang pakialam sa akin, ang gusto lang niya target!" ito ay pasimula ng suliranin sa ugnayan ng manager at empleyado.
Walang mawawala kung ang isang manager ay maglaan ng oras na umupo at kausapin ang empleyado sa kung kumusta na siya, ano ba ang ang mga plano at nais niya mula sa kanyang manager. Karaniwang isasagot ng isang empleyado: gusto kong igalang mo rin ako kagaya ng paggalang ko sayo, kapag nakagawa ako ng mabuti purihin mo ako, kung nagkamali ako hayaan mo akong bumangon at matuto sa mga naging mali ko, maging sensitibo ka sa mga nararamdaman at sitwasyon ko. Sa paglalaan ng oras sa mga ganitong pag-uusap, hindi lamang magbubukas ang empleyado ng kanyang damdamin at kaisipan, lalo na sa ganitong paraan mararamdaman ng empleyadong siya ay mahalaga.

2. Pagkilala at pasasalamat. 
(Photo source: Jokes of the Day)
Nang mayroon kayong kailangang tapusin hanggang dis oras ng gabi, nagpasalamat ka ba sa mga empleyado ng matapos kayo? Minsan, ang maliliit na bagay na ito ang nakakaligtaan ng mga manager.
Kahit gaano pa katagal nagsasama ang isang empleyado at ang isang manager, kailangang maramdaman ng empleyado na nakikita at kinikilala ng kanyang manager ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang pagsasabi sa empleyado kahit ng simpleng rekognisyon kagaya ng: "magaling ang ginawa mo!" o "mahusay ang performance mo!" ay naghahatid ng malinaw na mensahe na sila ay kinikilala at pinahahalagahan. Kapag ang isang empleyado ay napupuri lalo na sa harap ng iba, sila ay nagiging mas ganado at masigasig sa paggawa. Madalas, hindi naman posisyon at titulo ang kailangan ng empleyado, kundi ang pagkilala sa kanyang husay at kakayahan.

3. Pride and ownership. 
Ang empleyado ay mas umuunlad kung siya ay mayroong sense of ownership sa kanyang paggawa. Kung ang empleyado ay hinahayaang mag-isip ng solusyon at lutasin ang mga suliraning kinakaharap sa trabaho, mag-desisyon at magpasya, siya ay nasasanay hindi lamang sa critical thinking kundi maging ng accountability.
Kung ang isang empleyado ay may bahagi sa mga hangarin at panaginip ng kanyang team, siya ay gagawa hindi lamang dahil ito ang kailangan kundi dahil ang mga ito ay parte ng kanyang mga personal na hangarin at panaginip. Dapat isipin ng isang manager, higit sa pamumuno sa isang team, siya ay inilagay sa unahan ng mga empleyado hindi upang takadaan sila kung ano ang dapat abutin. Ang mas mahalagang papel ng manager ay ang pukawin ang kanilang kalooban upang abutin ang mas matatayog pang panaginip.

4. Negatibong kompetisyon at pulitika. 
Ang kompetisyon sa loob ng team ay maaring magdulot ng mabuting epekto, ngunit ang palagiang pagkukumpara at tila pagsasabong ng isang manager sa kanyang dalawang empleyado ay nakasisira hindi lamang sa samahan ng dalawang pinagkokompetisyon, kundi sa ugnayan ng manager at ng kanyang empleyado. Ang isang manager din ay dapat na mulat sa mga empleyado o grupo na pinagmumulan ng hindi magandang kwento o hindi mabuting pakikitungo laban sa kapwa empleyado. Ang manager ay dapat na may kamalayan kapag ang pulitika sa loob ng kanyang team ay nagdudulot na ng kasiraan at hindi magandang ugnayan. Sa ganitong sitwasyon, kinakilangan ang matibay na paninindigan ng isang manager na ang ganitong gawain ay hindi katanggap-tanggap at dapat na iwasan.

5. Maging mapagkakatiwalaan. 
Kung ito ang hinahanap ng isang manager sa kanyang mga empleyado, ito ay dapat magsimula sa kanya. Ang sabi nga: trust is earned, hindi ito maaring sapilitang hingin. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng mga positibong pag-uugali, saloobin, at pakikitungo sa mga empleyado, nakukuha ng manager ang tiwala ng kanyang empleyado.
Nararamdaman ng empleyado kung ang pakikitungo sa kanya ng manager ay sinsero o papogi lang. anuman ang posisyon ng isang empleyado, ang manager na tapat at marangal ay iginagalang at minamahal. Sa kabalintunaan, ang manager na nagsisinungaling, hindi patas, mapang-insulto, o mapanisi ay iiwan ng kanyang empleyado. Muli ika nga, "employees don't leave jobs, they leave managers."

(Pohot source: Five Fifty)

Maaring sabihin ng isang manager na ang loyalty ay isang katangiang dapat ay likas ng taglay ng empleyado.Maaari. Ngunit hindi ba't mas mainam na tingnan ng isang manager ang loyalty bilang isang outcome at hindi bilang isang expectation? Isang katangiang nahubog sa paglipas ng panahon dahil sa gabay at inspirasyong dinulot ng isang manager, at hindi isang katangiang agad ay inaasahang taglay ng empleyado? Iisa ang lundo: ang pagtubo ng isang empleyado ay nakasalalay sa kung paano siya igigiya ng kanyang manager- tutubo ng malusog at kasiya-siya o mananamlay at tuluyang matutuyo.


Reactions:

Followers